4 odinvl : s
(odinal) : (s ← th)
서수 : 기수에 s를 붙임

number : 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s
[Wvldrisi] : [tes] [cis] [kes] [pos] [yvs] [fos] [ses] [has] [zis] [tens]
(English) : (first) (second) (third) (4th) (5th) (6th) (7th) (8th) (9th) (10th)
(Korean) : (첫체) (둘체) (셋체) (넷체) (다섯체) (여섯체) (일곱체) (여덜체) (아홉체) (열체)
number : 11s 12s 13s 14s 15s 16s 17s 18s 19s 20s
[Wvldrisi] : [tentes] [tencis] [tenkes] [tenpos] [tenyvs] [tenfos] [tenses] [tenhas] [tenzis] [cins]
(English) : (11th) (12th) (13th) (14th) (15th) (16th) (17th) (18th) (19th) (20th)
(Korean) : (열한체) (열둘체) (열셋체) (열넷체) (열다섯체) (열여섯체) (열일곱체) (열여덜체) (열아홉체) (스물체)
number : 21s 22s 33s 44s 55s 66s 77s 88s 99s 100s
[Wvldrisi] : [cintes] [cincis] [kenkes] [ponpos] [yvnyvs] [fonfos] [senses] [hanhas] [zinzis] [tels]
(English) : (21th) (22th) (33th) (44th) (55th) (66th) (77th) (88th) (99th) (100th)
(Korean) : (스물한체) (스물둘체) (서른셋체) (마흔넷체) (쉰다섯체) (예순여섯체) (일흔일곱체) (여든여덜체) (아흔아홉체) (벡체)


1s
: [tes]
(first)
(첫체)
2s
: [cis]
(second)
(둘체)
3s
: [kes]
(third)
(셋체)
4s
: [pos]
(4th)
(넷체)
5s
: [yvs]
(5th)
(다섯체)
6s
: [fos]
(6th)
(여섯체)
7s
: [ses]
(7th)
(일곱체)
8s
: [has]
(8th)
(여덜체)
9s
: [zis]
(9th)
(아홉체)
10s
: [tens]
(10th)
(열체)

trains_up.gif wvldbod


11s
: [tentes]
(11th)
(열한체)
12s
: [tencis]
(12th)
(열두체)
13s
: [tenkes]
(13th)
(열셋체)
14s
: [tenpos]
(14th)
(열넷체)
15s
: [tenyvs]
(15th)
(열다섯체)
16s
: [tenfos]
(16th)
(열여섯체)
17s
: [tenses]
(17th)
(열일곱체)
18s
: [tenhas]
(18th)
(열여덜체)
19s
: [tenzis]
(19th)
(열아홉체)
20s
: [cins]
(20th)
(스물체)

trains_up.gif wvldbod


21s
: [cintes]
(21th)
(스물한체)
22s
: [cincis]
(22th)
(스물둘체)
33s
: [kenkes]
(33th)
(서른셋체)
44s
: [ponpos]
(44th)
(마흔넷체)
55s
: [yvnyvs]
(55th)
(쉰다섯체)
66s
: [fonfos]
(66th)
(예순여섯체)
77s
: [senses]
(77th)
(일흔일곱체)
88s
: [hanhas]
(88th)
(여든여덜체)
99s
: [zinzis]
(99th)
(아흔아홉체)
100s
: [tels]
(100th)
(벡체)

trains_up.gif wvldbod